Roadshow Jiří Jemelka

Všeobecné obchodní podmínky pro ROADSHOW Jiřího Jemelky

společnosti J.I.P. networking s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

Společnost J.I.P. networking s.r.o., IČ: 05895073, Holická 170/47, Hodolany, 779 00 Olomouc, společnost zapsána v OR složka C 69790 vedená u Krajského soudu v Ostravě, dále také jen "Společnost", vydává tyto všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na ROADSHOW Jiřího Jemelky, prostřednictvím internetového prodeje prováděného společností J.I.P. networking s.r.o., konající se 10. 6. 2019 v Olomouc, 19. 6. na Vranově u Brna a 26. 6. v Praze.

II. Prodej vstupenek

a/ Prodej a rezervace vstupenek je realizován pouze prostřednictvím webu www.jip-pf.cz. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.

b/ Zájemce o koupi vstupenky (“dále jen Navrhovatel”) podává závaznou objednávkou uskutečněnou prostřednictvím webu návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou roadshow (dále jen “Objednávka vstupenek”)

c/ Objednávkou vstupenek dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce www.milcon.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.

d/ Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena dokončením Objednávky vstupenek Společností v případě využití platby až po konferenci, a to zasláním potvrzením objednávky ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek. V případě platby předem je Kupní smlouva uzavřena zasláním zálohové faktury nebo úhradou platby v případě Online platby.

e/ S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ

f/ Kupní cenu je třeba uhradit na základě vystavené zálohové faktury nebo pomocí Online platby. Navrhovatel má možnost do 10 dní po konání roadshow, pokud nebyl spokojen, požádat o vrácení peněz. Ty mu budou navráceny do třiceti dnů od podání žádosti (dále jen “Garance vrácení peněz”). Žádost musí být podána emailem na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

g/ V případě nemožnosti se účastnit roadshow ze závažných důvodů je nutné se omluvit emailem minimálně 24 hodin před započetím akce..

III. Cena vstupenek

a/ Cena jedné vstupenky je 4.900 Kč bez DPH (DPH 21%).

b/ Ke vstupence je možné si přiobjednat networkingové setkání navazující na roadshow za cenu 700 Kč bez DPH.

IV. Objednávka vstupenek prostřednictvím webové stránky www.jip-pf.cz

a/ Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést platné IČO společnosti a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek.

b/ Vstupenka je vázána na firmu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce

c/. Žádost o speciální podmínky nebo žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději tři dny před konáním roadshow na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V. Účinnost všeobecných obchodních podmínek

a/ Pokud by se stalo některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

b/ Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. dubna 2019.

c/ Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

VI. Ochrana osobních údajů

a/ Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Společnost shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel vstupenek tímto dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Společností.

b/ Informace o rozsahu, způsobu zpracování a využití osobních údajů je přesněji specifikováno v samostatném souhlasu o zpracování osobních údajů pro potřeby GDPR.

VII. Reklamační řád

a/ Díky garancím vrácení peněz není předpoklad jiného plnění reklamace. Přesto v případě využití reklamace nás prosím kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

VIII. Závěrečná ustanovení

a/ Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

b/ Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

c/ Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Chci si sjednat schůzku