Jak dělat obchod v době postcovidové

Je lepší, aby firma pracovala na sto procent, i když s nižšími zisky

Pandemie onemocnění covid-19 způsobila chaos a nebývalé ztráty. Obchodníci čelí makroekonomické situaci, která nemá obdoby. Přináší důsledky mnohem větších rozměrů, než tomu bylo v roce 2008.

Krize vs. expanze. Jaký je rozdíl v řízení firmy?

Mnohým firmám klesají tržby. Někomu o 20%, někomu o 40% a někomu dokonce i o 80%. Těmto firmám možná skončila doba expanze. Některé z nich jsou ohroženy natolik, že zápasí o holý život. A některé již tento boj prohráli.

Koronavirus a podnikání

Nepatřím k těm, kdo stoicky nad věcí komentují aktuální dění kolem koronaviru jako něco, co je rovno chřipce a co samo časem odezní. Proč? Protože to tak není. Podívejme se na statistiky, podívejme se na ty, kdo jsou napojení na plicní ventilaci. Podívejme se na ty (např. v Itálii), kteří se naposled loučí se svými blízkými přes telefon, protože umírají a z důvodu infekce k nim nikdo vyjma zdravotníků nesmí. Nepatřím ani k těm, kdo panicky malují ty nejhorší možné scénáře ohledně dalšího vývoje kolem koronaviru a ekonomiky. Jedno přísloví říká: chytrý vidí nebezpečí a skryje se. Prostoduchý jde dál a doplatí na to.

Sdílené pracovní místo přináší výhody firmám i zaměstnancům. Úspěch konceptu ale závisí na kompatibilitě pracovních partnerů

Trend sdílení pracovních míst je na vzestupu. Zaměstnancům přináší možnost lépe sladit práci s volným časem a rodinou, zaměstnavatelům pomáhá udržet si talentované pracovníky. Jaké výhody a nevýhody pro obě strany se s ním pojí?

5 finančních ukazatelů, které by měly sledovat malé a střední firmy

Pravidelně prováděná finanční analýza firmy je základním nástrojem pro sledování, jak se vaší firmě po peněžní stránce daří. V rámci finanční analýzy by měla být sledována celá řada finančních ukazatelů, které ukazují na finanční zdraví podniku a mimo jiné jsou i klíčovým podkladem pro činění informovaných a zodpovědných rozhodnutí. Některé navíc budou zajímat i vaši banku nebo věřitele. Článek přináší stručný výčet základních ukazatelů, které by malé a střední podniky rozhodně měly sledovat.

Robotizace a automatizace

Robotizace a automatizace může přinést až dvakrát tolik nových míst, než kolik by jich mohla zničit. Přijde ale zásadní změna v náplni práceRobotizace a automatizace může přinést až dvakrát tolik nových míst, než kolik by jich mohla zničit. Přijde ale zásadní změna v náplni práce

6 tipů na vybudování výkonného obchodního týmu

Obchodní oddělení je důležitou součástí každé firmy. Z velké části totiž úspěšnost společnosti stojí a padá s výkonností a produktivitou obchodního týmu. Kvalitním výběrem jednotlivých členů a správným nastavením procesů můžete zajistit, že tržby podniku stoupnou až o 60 %. Důležitá je především zdravá motivace a absence stresu. Jakými kroky toho můžete dosáhnout?

Zvyšování výkonnosti obchodního oddělení

Co obnáší zvyšování výkonnosti

Zvyšování tržeb a efektivity obchodu Vaší firmy pomocí souboru moderních manažerských, obchodních a marketingových nástrojů.

Generační obměna ve vedení podniků

Předání firmy, kterou jste roky budovali, je vždy složitý a riskantní krok. Máme s ním praktické zkušenosti.

Audit firemní kultury

Značná část podniků s českým kapitálem stále podceňuje význam firemní kultury

Audit firemní kultury jako nástroj zvyšování výnosů firmy

Všem selsky smýšlejícím lidem je jasné, že relativně spokojený a vedení firmy důvěřující zaměstnanec pracuje uvolněněji, rychleji, kreativněji, jeví více zájmu o spolupráci a komunikaci – tudíž je ve finále i produktivnější ve své práci (s menším množstvím vstupů generuje více výstupů). Přeloženo do češtiny: s menším množstvím času/zdrojů má lepší výsledky. Naproti tomu člověk pod enormním stresem, v atmosféře strachu, paralyzovaný chováním a komunikací šéfa, nikdy nemůže být tak výkonný a produktivní jako prvně jmenovaný. Takovýto „balíček nervů“ inklinuje k vyšší chybovosti, méně komunikuje, méně se odváží do náročnějších úkolů, sebevědomí má nízké, spíše hraje na jistotu a – slovy klasika – nebude se pouštět do žádných větších akcí. V konečném důsledku se pak produktivita – vstupy versus výstupy – diametrálně snižuje oproti atmosféře v relativně zdravé firmě.

Revitalizace firem či podniků

Naše know-how obsahuje vyzkoušené a funkčních nástroje, praktické postupy a techniky zaměřené na rychlé zvýšení produktivity Vaší firmy.

Postup při revitalizaci firmy / podniku

Jsme plně přesvědčeni, že můžeme svým zákazníkům po celé ČR a SR nabídnout působivé výsledky v růstu tržeb, zefektivnění managementu, marketingu, organizaci a provozu firmy atd. Je to díky naší nejúspěšnější službě, s názvem „REVITALIZACE FIREM“, která se skládá z těchto kroků:

Analýza firmy / podniku

obsahuje:

 • analýzu prodeje
 • analýzu marketingu
 • analýzu managementu (řízení) firmy
 • analýzu provozu firmy
 • analýzu personálu a firemní kultury

Výše uvedená analýza firmy probíhá formou řízených rozhovorů s předem vybranými pracovníky Vaší firmy a ve studiu návazných řídících dokumentů Vaší firmy, které pomáhají organizovat práci (popisy pracovních míst, organizační struktura apod.) Výsledek z analýzy firmy pro Vás znamená přesné pojmenování problémů a nevyužitých příležitostí uvnitř Vaši firmy.

Během analýzy vycházíme z vlastnoručně vyvinutého „MPM systému“. Pro případnou revitalizaci firmy, rozvoj či ozdravení firmy je „MPM systém“ klíčovou službou a výchozím bodem veškerých aktivit uvnitř firem našich klientů. MPM systém je manažerský nástroj vyvinutý naší společností, jehož podstatou je rozdělení firmy do několika oblastí, které se mohou samostatně analyzovat, a ve kterých se dá jednoznačně a měřitelně nastavit cíl zlepšení/spolupráce. MPM systém je odrazovým můstkemk programu revitalizace firmy, což, jak jsme uvedli, je naše klíčová služba.

Program revitalizace firmy / podniku

Pro Vás coby klienta znamená získání vyzkoušených, funkčních nástrojů, postupů a technik zaměřených na zvýšení produktivity Vaší firmy. Stěžejním bodem této služby je slovo PRODUKTIVITA. Cílem tohoto programu -  který vychází z úvodní analýzy firmy - je dosáhnout předem jasně stanovených cílů, kterými nejčastěji bývají:

 • zvýšit údernost marketingu
 • zlepšit komunikaci a spolupráci uvnitř firmy
 • zefektivnit management firmy
 • zvýšit tržby
 • mít pod kontrolou finanční řízení a cash-flow firmy
 • zlepšit práci obchodních zástupců a obchodního oddělení jako takového
 • zlepšit organizaci práce a firmy jako takové
 • a další

Realizace programu revitalizace firmy (rozvoje či ozdravení firmy)

Projekt revitalizace firmy pro Vás v konečném důsledku znamená vyšší zisky, růst tržeb, efektivní plánování, jednodušší strategické řízení firmy, lepší komunikaci uvnitř firmy, zlepšenou firemní kulturu, která pracovníky stimuluje k nejvyšším výkonům. Využitím zkušeností našich konzultantů (productivity specialistů) jste schopni rychle implementovat plánovaná opatření a navodit žádoucí změny uvnitř Vaší firmy. Naši klienti oceňují nejen fakt, že jim řekneme, co mají (můžou) dělat pro zlepšení své situace – tedy že jim ukážeme směr – ale také to, že prostě jsme s nimi, a řešíme s nimi každodenní problémy a úkoly v rámci programu revitalizace osobně, „na place“.

Součástí projektu revitalizace firmy bývá ve valné většině případů také dodatečné (či nové) proškolení zaměstnanců.

Školení zaměstnanců v rámci programu revitalizace firmy zahrnuje:

 • školení obchodních dovedností
 • školení manažerských dovedností
 • školení komunikačních dovedností
 • školení administrativy
 • koučink obchodních zástupců v terénu
 • koučink manažerů

Proškolení či formování žádoucích dovedností Vašich zaměstnanců pro Vás znamená výrazný růst využití potenciálu Vaší firmy, Vašich lidí a v konečném důsledku opět vyšší zisky, růst tržeb, lepší komunikaci a organizaci uvnitř firmy. 

Představte si Vaší firmu jako fungující stroj, který obsluhují kompetentní lidé. „MPM systém“ formou analýzy Váš stroj do detailu rozebere a tak lépe poznáte jeho možnosti. „Program revitalizace firmy“ (nebo ozdravení či rozvoje firmy) „stroj“ opět složí, a to novým, efektivnějším způsobem. A „školení zaměstnanců“ naučí Vaše lidi lépe používat veškeré přednosti tohoto nově složeného a efektivně fungujícího stroje.

VÝSLEDKEM NAŠÍ PRÁCE JE: PROSPERUJÍCÍ FIRMA!!!

Souhrnně řečeno:

Daří se nám systematická, analytická práce, při níž máme před sebou konkrétní, hmatatelné procesy, činnosti a lidi. Pracujeme v terénu, na „místě činu“. Máme nestranný pohled na věc, pohled selského rozumu. Máme znalosti v oblasti psychologie a chování lidí a známe klíčové faktory nezbytné pro efektivní fungování podniku. Zjistili jsme, že to vše nám pomáhá ke schopnosti podívat se na podnik a jeho zdroje, rychle diagnostikovat příčiny jeho problémů a najít řešení. Jsme přesvědčeni, že k vyšším výkonům a produktivitě nevede více práce, ale víc kreativity a víc funkčních znalostí použitých v praxi. Klademe důraz na kreativitu, efektivní porady a na efektivní řízení podniku - zejména řízení finanční, výrobní, prodejní, marketingové a personální. Výsledkem toho všeho je spokojenost klientů s výsledky našich projektů.

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO VÁS MOŽNÁ BUDE ZAJÍMAT, JE FAKT, ŽE:

Naše projekty a poradenství jsou cenově dostupné.

Již mnoho zákazníků ocenilo mimo výše uvedené body skutečnost, že díky investici do našich služeb získávají nejen překvapivé výsledky v oblasti zvýšení tržeb atd., ale především ve valné většině případů klienti získávají také rychlou návratnost investice (zhruba 1 rok). Zároveň snižují své náklady investované do vzdělávání či poradenství, neboť ceny služeb s naší společností se pohybují často v úrovni o 20-30% nižší ceny oproti tréninkovým a konzultačním službám, které zakoupíte u jiných firem. O této skutečnosti se můžete sami přesvědčit i v cenovém srovnání, které Vám rádi poskytneme na osobní schůzce.

Přinášíme klientům vysokou přidanou hodnotu (finanční i nefinanční) díky našim mnohaletým zkušenostem z mnoha firem a realizovaných projektů, díky vlastnictví know-how, týmu vysoce kvalifikovaných pracovníků a díky základní myšlence: „Zaměřujeme se na zákazníka. Chceme ho obsloužit a chceme ho obsloužit lépe než kdokoliv jiný.“

Manažerské poradenství

Předáme Vám rychle, stručně a jasně soubor našich zkušeností s řízením firem, které jsme získali ve více než stovce českých podniků.

Marketingové poradenství

Ukážeme Vám, jak být více vidět, jak být důvěryhodnější a jak to udělat, aby Vaši firmu lidé více znali.

Personální audit

Zjistíme, zda využíváte potenciálu vašich lidí a zda firemní prostředí, ve kterém vaši lidé pracují, stimuluje k maximální produktivitě a výkonům.

Koučování manažerů a obchodníků

Náš koučink je zaměřený na výsledky. V konečném důsledku přináší nejen osobnostní růst, ale především vyšší výkonnost firmy.

Interim management

Dočasné řízení Vaší firmy interim a krizovými manažery, kteří Vám poskytnou rychlé řešení a jistotu odbornosti.

Poradenství v oblasti strategie rozvoje firmy

Mnoho podnikatelů dělá jednu zásadní chybu. Pracují ve svých firmách. Nepracují však NA svých firmách. Jedná se o drobnou slovní hříčku (pracovat „v“ / „na“ svém podniku), ale nepochopení tohoto rozdílu má často fatální následky.